دانشگاه ارومیه

 جداول تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به قطعی (با مرتبه استادیاری)


 جداول تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به قطعی (با مرتبه مربی)


 جداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (با مرتبه استادیاری)


جداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (با مرتبه مربی)