دانشگاه ارومیه

هدف: اعلام مانده مرخصی استحقاقی اعضاء جهت ذخیره یا بازخرید

 1- درخواست معاون اداری و پشتیبانی از هیأت رئیسه جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه بازخرید و ذخیره مانده مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان و اعضای هیأت علمی دارای مسئولیت های اجرایی.

 2- ارائه تصمیم نهایی اخذ شده در جلسه هیأت رئیسه به معاونت اداری و پشتیبانی.

 3- دریافت گزارش سالانه از سیستم حضور و غیاب توسط کارگزین مربوطه و محاسبه مانده مرخصی استحقاقی سالانه اعضاء.

 4- اعلام لیست مانده مرخصی قابل بازخرید کلیه کارکنان غیر هیأت علمی با توجه به مصوبات سالانه هیأت رئیسه در این خصوص و ارسال لیست نهایی به امور مالی جهت پرداخت.

 5- ارسال نامه ی اعلام مانده مرخصی قابل ذخیره  اعضای  هیأت علمی

 6- ثبت مرخصی ذخیره شده سالانه در سیستم کارگزینی توسط کارگزین مربوطه.