دانشگاه ارومیه

هدف: صدور دفترچه درمانی برای اعضای جدید و اعضای تحت تکفل آنها/ افزایش یا کاهش دفترچه درمانی  اعضاء

افزایش/صدور اولیه دفترچه:

 1- مراجعه متقاضی به واحد حقوق و دستمزد جهت اخذ کاندیدای دریافت دفترچه ( اطلاعات مورد نیاز: شماره ملی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل)

 2- مراجعه به کارگزینی جهت تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه /افزایش عائله کارکنان دولت

 3- معرفی متقاضی با نامه ی کتبی به اداره کل بیمه سلامت استان

ابطال:

 1- مراجعه متقاضی به واحد حقوق و دستمزد جهت اخذ کاندیدای ابطال دفترچه

 2- مراجعه به کارگزینی جهت دریافت معرفی نامه کتبی برای ارجاع به بیمه سلامت