دانشگاه ارومیه

هدف: تحت پوشش قرار دادن اعضای متقاضی عضویت در بیمه تکمیلی درمان

 1- ارسال اطلاعیه به کلیه قسمت های دانشگاه و اعلام تعهدات بیمه تکمیلی به همراه فرم درخواست عضویت  برای ثبت نام در بیمه تکمیلی درمان در زمان عقد قرارداد سالانه.

 2- تکمیل فرم عضویت بیمه تکمیلی درمان توسط متقاضی.

 3- تحویل فرم به کارگزین مربوطه.

 4- ارائه مشخصات افراد متقاضی عضویت به شرکت بیمه طرف قرارداد توسط مدیریت امور اداری .