دانشگاه ارومیه

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی عضویت از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیریت امور اداری.

2- معرفی متقاضی به امور مالی