دانشگاه ارومیه

هدف: صدور حکم بازنشستگی

مشمولین تامین اجتماعی:

 1- ارسال نامه توسط مدیر امور اداری  به عضو حائز شرایط بازنشستگی و واحد سازمانی مربوطه و اعلام تاریخ بازنشستگی ایشان از طریق اتوماسیون مکاتبات.

 2- مراجعه عضو به اداره کارگزینی و تکمیل فرم درخواست بازنشستگی جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی در خصوص استعلام وضعیت سوابق فرد.

 3- معرفی عضو به سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی وضعیت بازنشستگی.

 4- اعلام نتیجه توسط سازمان تامین اجتماعی و در صورت حائز شرایط بودن تکمیل فرم تسویه حساب عضو توسط کارگزین.

 5- ارجاع عضو به قسمت های مختلف جهت تکمیل فرم تسویه حساب .

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس کارگزینی.

 7- ارائه فرم تسویه حساب به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در اتوماسیون مکاتبات.

 8- صدور حکم بازنشستگی توسط کارگزین مربوطه و ارسال به معاون اداری و پشتیبانی جهت تأیید وامضاء.

 9- ارسال نامه پرداخت پاداش پایان خدمت عضو به مشاور مالی رئیس توسط معاون اداری وپشتیبانی.

 مشمولین صندوق بازنشستگی:

 1- بررسی سوابق اعضا و استخراج لیست بازنشستگان سال جاری توسط کارگزین مربوطه.

 2- اعلام اسمی به کارگزین مسئول بازنشستگان.

 3- صدور ابلاغ و اعلام تاریخ بازنشستگی به عضو و واحد مربوطه.

 4- مراجعه عضو در موعد مقرر و انجام مراحل تسویه حساب.

 5- تکمیل فر مهای تعیین میانگین حقوق 2سال آخر و حقوق بازنشستگی.

 6- ارائه فرم ها و مدارک مربوطه به سازمان بازنشستگی.

 7- صدور حکم حقوق بازنشستگی توسط سازمان مربوط

 8- ارائه یک نسخه از حکم به امور مالی جهت برقراری و پرداخت حقوق

 9- ارسال نامه پرداخت پاداش پایان خدمت و حق عائله مندی و اولاد به امور مالی.