دانشگاه ارومیه

هدف: استرداد کسورات مازاد بر 30 سال که از طرف عضو به سازمان بازنشستگی واریز شده .

 1- مراجعه متقاضی به امور اداری و  ارائه تقاضای کتبی مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر30 سال

 2بررسی پرونده متقاضی توسط کارگزین مربوطه

 3- ارجاع درخواست به مدیریت امور مالی جهت بررسی کسورات پرداخت شده توسط متقاضی

 4- اعلام نتیجه توسط امورمالی به اداره کارگزینی

 5- تکمیل فرم درخواست استرداد کسورات مازاد بر30سال توسط امور اداری و امور مالی

 6- ضمیمه نمودن مدارک و مستندات سابقه خدمت و اسناد مربوط به واریز کسور مازاد بر 30 سال توسط کارگزین مربوطه

 7- ارائه فرم و مدارک ضمیمه به سازمان بازنشستگی جهت بررسی و تأیید اضافه واریزی

 8- در صورت تأیید اضافه واریزی توسط سازمان استرداد کسور به حساب دانشگاه

 9- استرداد مبلغ از حساب دانشگاه در وجه نامبرده