دانشگاه ارومیه

هدف: انتقال کسورات بازنشستگی از تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به امور اداری از طریق دبیرخانه مرکزی

 2- تکمیل فرم انتقال کسورات توسط کارگزین مربوطه(فرم پیوست شماره 2)

 3- ارسال فرم با نامه کتبی به سازمان تامین اجتماعی

 4- محاسبه ی میزان کسورات توسط سازمان تامین اجتماعی و ارسال به سازمان بازنشستگی

 5- اعلام وصول سازمان بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه

 6- ارسال آخرین حکم کارگزینی به سازمان بازنشستگی جهت احتساب مابه التفاوت انتقال کسورات

 7- اعلام نتیجه به دانشگاه

 8- واریز مبلغ اعلام شده از طرف سازمان بازنشستگی توسط خود مستخدم