دانشگاه ارومیه

هدف: صدور حکم ماموریت روزانه برای اعضاء

 1- درخواست کتبی واحد اعزام کننده از مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات جهت صدور حکم ماموریت و مشخص نمودن تاریخ و موضوع و نوع وسیله نقلیه (درخواست حداقل یک روز کاری قبل از اعزام باید صورت گیرد).

 2- دستور صدور حکم ماموریت به کارگزینی توسط مدیریت امور اداری

 3- صدور حکم ماموریت توسط کارگزین

 4- ارجاع حکم ماموریت به دبیرخانه واحد اعزام کننده از طریق اتوماسیون مکاتبات

 5- ارسال رونوشتی از برگ ماموریت به حوزه مدیریت پشتیبانی جهت تامین وسیله نقلیه یا خرید بلیط هوایی.