دانشگاه ارومیه

 1- ارائه درخواست مستخدم به همراه رزومه مربوطه به دانشگاه.

 2- بررسی توسط امور اداری و هیأت اجرائی و در صورت نیاز اعلام نظر موافق به متقاضی.

 3- استعلام از سازمان مربوطه در خصوص موافقت با ماموریت و انتقال متقاضی.

 4- در صورت موافقت سازمان مبدأ و صدور حکم شروع بکار مستخدم در دانشگاه و صدور حکم انتصاب