دانشگاه ارومیه

هدف: صدور ضمانت نامه و معرفی نامه برای اعضاء جهت ارائه به بانک ها به درخواست متقاضی

 1- حضور فرد متقاضی در اداره کارگزینی و ارائه فیش حقوقی

 2- تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه بانکی یا گواهی کسر از حقوق

 3- تهیه نامه مربوطه توسط کارگزین و ارسال به رئیس کارگزینی جهت تأیید از طریق اتوماسیون مکاتبات.

 4- ارسال نامه توسط رئیس کارگزینی به مدیر امور اداری جهت امضاء.

 5- ارائه ضمانت نامه بانکی و گواهی کسر از حقوق از طریق دبیرخانه مرکزی به متقاضی