دانشگاه ارومیه

هدف: صدور حکم مرخصی بدون حقوق

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات

 2- تأیید توسط دانشکده و یا محل خدمت

 3- ارسال نامه تأییدیه محل خدمت به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت طرح د ر هیأت رئیسه دانشگاه

 4- تأیید توسط هیأت رئیسه و ارائه فرم تسویه حساب به فرد توسط کارگزینی

 5- تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان در قسمتهای مختلف دانشگاه .

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس کارگزینی.

 7- ثبت فرم تسویه حساب در اتوماسیون مکاتبات از طریق دبیرخانه مرکزی.

 8- مراجعه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم خروج از خدمت.

 9- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت تأیید.

 10- ارسال حکم به معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری جهت امضاء.

 11- ارائه یک نسخه از حکم امضاء شده به فزرد متقاضی.