دانشگاه ارومیه

هدف: صدور حکم خروج از خدمت

 1- ارائه تقاضای کتبی کارکنان و هیأت علمی مبنی بر اخذ مرخصی بدون حقوق از طریق اتوماسیون مکاتبات

 2- اخذ موافقت مسئول مربوطه

 3- ارسال نامه موافقت به مدیریت امور ادری جهت طرح در جلسه هیأت اجرائی.

 4- ارجاع نتیجه نهائی به کارگزین مربوطه ، ارائه فرم تسویه حساب توسط کارگزین به متقاضی (در صورت تصویب در هیأت اجرایی).

 5- تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان در قسمتهای مختلف دانشگاه .

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس کارگزینی.

 7- ثبت فرم تسویه حساب در اتوماسیون مکاتبات از طریق دبیرخانه مرکزی.

 8- مراجعه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم خروج از خدمت.

 9- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت تأیید.

 10- ارسال حکم به معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری جهت امضاء.

 11- ارائه یک نسخه از حکم امضاء شده به فرد متقاضی.