دانشگاه ارومیه

هدف: اعمال مدارک تحصیلی کارکنان در احکام کارگزینی ایشان

 1- دریافت مجوز ادامه تحصیل از هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی به هنگام شروع به ادامه تحصیل

 2- استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در دوسوم از مدت زمان تحصیل

 3- ارائه گواهینامه موقت پایان پایان تحصیلات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه جهت ارسال به مدیریت امور اداری

 4- ارجاع گواهینامه به کارگزین مربوطه جهت استعلام از مرکز صادر کننده آن

 5- اخذ تأییدیه و ارائه مدارک در جلسه هیأت اجرائی توسط مدیر امور اداری  جهت تصمیم گیری نهائی

 6- درج نتیجه در صورتجلسه هیأت اجرایی.

 7- ارجاع صورتجلسه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم با مدرک تحصیلی بالاتر در سیستم کارگزینی