دانشگاه ارومیه

هدف: برقراری  مزایای ایثارگری اعضاء

 1- ارسال درخواست کتبی متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیر امور اداری و  ارائه کارت پایان خدمت یا کارت ایثارگری  و گواهی حضور در جبهه از مراجع ذیصلاح برای برقراری مزایای مربوطه.

 2- بررسی درخواست در کارگروه مربوطه در مدیریت امور اداری و صدور دستور برقراری مزایای مربوطه توسط مدیر امور اداری.

 3- صدور حکم اعطاء پایه ایثارگری یا سایر مزایای ایثارگری توسط کارگزین مربوطه در سیستم کارگزینی.

 4- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت کنترل و تأیید.

 5- ارسال حکم توسط رئیس کارگزینی به معاون ادری و پشتیبانی/مدیر امور اداری جهت امضاء.

 6- امضاء حکم توسط معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری و بارگذاری خودکار حکم در وب سایت دانشگاه.