دانشگاه ارومیه

هدف: اعطاء پایه استحقاقی سالانه به کارکنان برا اساس ارزشیابی سالانه

 1- گزارشگیری ماهانه از سیستم کارگزینی توسط کارگزین و استخراج لیست کارکنانی که در هرماه تاریخ پایه استحقاقی ایشان فرا رسیده است.

 2- صدور حکم ترفیع پایه استحقاقی توسط کارگزین در سیستم کارگزینی و با توجه به امتیازات ارزشیابی سالانه  برای کارکنانی که تاریخ ترفیع پایه ایشان فرا رسیده  است.(کارکنانی که حداقل امتیاز ارزشیابی سالانه را کسب ننموده اند پایه به ایشان تعلق نمی گیرد).

 3- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت کنترل و تأیید.

 4- تأیید و ارسال حکم توسط رئیس کارگزینی به معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری جهت امضاء .

 5- امضاء حکم توسط معاون اداری پشتیبانی و بارگذاری خودکار در وب سایت دانشگاه.