دانشگاه ارومیه

هدف: ارتقاء رتبه شغلی کارکنان

 1- دریافت فرم ارتقاء از اداره کارگزینی یا از سایت دانشگاه قسمت اداری پشتیبانی /فرم ها

 2- تکمیل فرم و ارائه مستندات مربوطه و تحویل به دبیرخانه مرکزی دانشگاه

 3- بررسی فرم و مستندات در کمیته ارتقاء و اخذ تأییدیه هیأت اجرایی

 4- ابلاغ مدیریت امور اداری  به کارگزینی جهت صدور حکم

 5- صدور حکم ارتقاء به مرتبه جدید توسط کارگزین مربوطه