دانشگاه ارومیه

هدف: پرداخت بخشی از هزینه های ضروری به اعضاء(مصوب هیأت امنای دانشگاهها)

برا ساس ماده 77 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان سه برابرحقوق ومزاياي رتبه و پايه ي یک کاردان مقدماتي پرداخت میگردد:

و همچنین بر اساس ماده 105 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان 5 برابرحقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت میگردد:

الف) ازدواج  دايم عضوشاغل يا بازنشسته و هريک از فرزندان وي در هر مورد فقط يکبار

ب) فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هريک از افراد تحتت کفل وي.

 1- ارائه کپی سند ازدواج و صفحات اول و دوم شناسنامهعضو یا فرزند وی که ازدواج نموده، برای پرداخت کمک هزینه ازدواج و ارائه ی گواهی فوت و کپی شناسنامه عضو متوفی یا افراد تحت تکفل وی که فوت نموده برای پرداخت کمک هزینه کفن و دفن.(ارائه ی گواهی معتبر از مراجع قانونی مبنی بر تحت تکفل بودن پدر یا مادر برای پرداخت کمک هزینه کفن ودفن پدر یا مادر عضو الزامی می باشد)

 2- تهیه ی نامه پرداخت کمک هزینه و ضمیمه نمودن مدارک فوق الذکر توسط کارگزین مربوطه و ارسال نامه به معاون اداری پشتیبانی جهت امضاء.

 3- امضاء و ارسال نامه ی پرداخت کمک هزینه  توسط معاون اداری و پشتیبانی به مشاور رئیس در امور مالی جهت صدور دستور پرداخت.