دانشگاه ارومیه

هدف: پرداخت کمک هزینه رفاهی هزینه مهد کودک به افراد مشمول

 1- ارائه شناسنامه فرزند تازه متولد شده امور اداری.

 2- تکمیل و امضاء تعهد نامه مبنی بر عدم اشتغال همسر در سایر سازمانها و ارگانهای دولتی یا ارائه گواهی معتبر  از اداره یمربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه مهد کودک توسط همسر متقاضی.

 3- ارسال نامه توسط  معاون اداری پشتیبانی به مشاور رئیس دانشگاه در امورمالی جهت صدور دستور پرداخت کمک هزینه مهد کودک تا پایان 6 سالگی.