دانشگاه ارومیه

هدف: اعمال تغییرات صورت گرفته در  تعداد عائله و اولاد اعضاء در احکام کارگزینی

 1- ارائه سند ازدواج برای برقراری حق عائله مندی-ارائه طلاقنامه یا فوتنامه برای قطع حق عائله مندی و ارائه شناسنامه

فرزند متولد شده برای برقراری حق اولاد یا ارائه مدرکی دال بر خروج فرزند از کفالت جهت قطع حق اولاد شامل:

(ازدواج، استخدام، فوت ، خروج از سن کفالت و...) توسط متقاضی به امور اداری از طریق دبیرخانه مرکزی دانشگاه.

 2- صدور حکم مربوطه توسط کارگزین و ارسال به رئیس کارگزینی جهت کنترل و تأیید.

 3- ارسال حکم توسط رئیس به معاون اداری پشتیبانی/ مدیر امور اداری جهت امضاء.

 4- امضاء توسط معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری و بارگذاری خودکار حکم در وب سایت دانشگاه.