دانشگاه ارومیه

هدف: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

 1- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی توسط متقاضی و ارائه به مدیر امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات

 2- ارجاع به کارگزین مربوطه و بررسی سوابق و شرایط احراز توسط کارگزین

 3- طرح درخواست توسط مدیر امور اداری در هیأت اجرائی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی و اخذ تأییدیه برای تبدیل وضعیت

 4- معرفی به گزینش و اخذ تأییدیه تبدیل وضعیت استخدامی

 5- واریز مبلغ حق ثبت نام استخدام به حساب خزانه داری کل توسط متقاضی و تحویل فیش به کارگزینی.

 7- تکمیل فرم شرح شغل و شاغل برای فرد متقاضی توسط مدیریت امور اداری/کارگزینی و ارسال فرم به اعضای هیأت اجرایی و مدیر هسته گزینش کارکنان غیر هیأت علمی جهت تأیید و امضاء

 8- ثبت درخواست شماره مستخدم توسط کاربر سامانه کارمند ایران در سامانه شامل ثبت اطلاعات فردی و شغلی به انضمام کپی برابر اصل مدارک شامل: مجوز تبدیل وضعیت استخدامی از جانب هیأت امناء و هیأت اجرائی یا رای دیوان عدالت اداری، فرم شرح شغل و شاغل، مدرک تحصیلی، فیش واریزی،کارت ملی، اولین حکم ، آخرین حکم ، ریز واریز کسورات بیمه از بدو استخدام.

 9- ارسال درخواست به مدیر امور اداری جهت تأیید در سامانه کارمند ایران

 10- تأیید درخواست توسط مدیر امور اداری و ارسال به مدیر امور مالی جهت تأیید

 11- تأیید درخواست توسط مدیر امور مالی و ارسال به کارتابل مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 12- تأیید درخواست توسط مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ارسال به کارتابل بالاترین مقام وزارت علوم .

 13- تأیید و ارسال درخواست به کارشناس سازمان اداری استخدامی کشور توسط بالاترین مقام وزارت علوم.

 14- تأیید و ارسال درخواست به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور توسط کارشناس سازمان.

 15- تأیید نهایی درخواست توسط رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و صدور شماره مستخدم در سامانه کارمند ایران.

 16- صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی از تاریخ صدور شماره مستخدم توسط کارگزین مربوطه بر اساس شماره مستخدم صادر شده در سامانه کارمند ایران.