دانشگاه ارومیه

هدف: ثبت مشخصات کارکنان در سامانه جامع کارمند ایران و اخذ شناسه کارمندی برای کلیه کارکنان قراردادی

1-ثبت درخواست شناسه شامل ثبت اطلاعات فردی و شغلی کارکنان به انضمام کپی برابر اصل تصاویر مدارک شامل: مجوز هیأت امناء وتأییدیه سازمان اداری استخدامسی کشور-صورتجلسه هیأت اجرائی مبنی بر موافقت با اخذ شناسه- صفحه اول شناسنامه کارت ملی آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آخرین حکم کارگزینی-اولین حکم کارگزینی- آخرین حکم کارگزینی ریز واریز کسورات بیمه با مهر و امضاء سازمان تامین اجتماعی، توسط کاربر سامانه کارمند ایران در سامانه

2-ارسال درخواست شناسه به مدیر امور اداری در سامانه کارمند ایران جهت تأیید

3-تأیید درخواست توسط مدیر امور اداری و ارسال درخواست به مدیر امور مالی جهت تأیید

4-تأیید درخواست توسط مدیر امور مالی و ارسال به کارتابل بالاترین مقام وزارت علوم جهت تأیید

5-تأیید درخواست توسط بالاترین مقام وزارت علوم و ارسال درخواست به کارشناس سازمان اداری استخدامی کشور جهت تأیید

6-تأیید و ارسال درخواست توسط کارشناس به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و تائید رئیس سازمان و صدور شناسه کارمندی در سامانه کارمند ایران

7-ثبت شناسه کارمندی صادر شده از سامانه کارمند ایران درحکم کارگزینی کارمند مربوطه توسط کارگزین