دانشگاه ارومیه

مراحل قبل از دفاع

1- تکمیل فرم شماره 1

2- تایید استاد راهنما و مدیر گروه

3- تحویل فرم شماره 1 تآیید شده به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت درج شماره و تاریخ

4- تحویل فرم شماره 1 به تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت صدور شماره پایان نامه

5- مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده و دریافت شماره پایان نامه و ریزنمرات

6- تکمیل فرم 2 و 3 در گروه آموزشی (تعیین داور داخلی توسط گروه و تعیین داور خارجی توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده)

7- تکمیل فرم شماره 4

8- تحویل فرم شماره 2،3 و 4 به تحصیلات تکمیلی جهت صدور حکم دفاع (حداقل ده روز قبل از دفاع)

9- ارسال حکم دفاع دانشجو به مدیریت گروه توسط تحصیلات تکمیلی

مراحل دفاع

1-دریافت فرمهای 8،7، 6، 5 دفاع

2- تهیه فرم شماره 10 دفاع و تایپ آن

3- دریافت فرم تک لیست پایان نامه از تحصیلات تکمیلی دانشکده