دانشگاه ارومیه

1- تحویل فرم تک لیست پایان نامه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

2- اخذ فرم های تسویه حساب و ریز نمرات از آموزش کل

3- مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده و دریافت فرم های تسویه حساب دانشکده از سایت دانشکده

4- تکمیل فرم تطبیق واحدها توسط گروه مربوطه

5- تکمیل کلیه فرم های فوق و ثبت پایان نامه در سایت Irandoc و دریافت کد رهگیری

6- تحویل فرمهای 5،6،7،8،10 دفاع و فرمهای تسویه حساب و کد رهگیری Irandoc به تحصیلات تکمیلی دانشکده

7- تحویل فرمها به آموزش کل