دانشگاه ارومیه

 1- اعلام تاریخ انتخاب واحد به دانشجویان

2- دریافت اکانت سیستم آموزشی سما برای انتخاب واحد

3- انتخاب دروس تعریف شده  و یا حذف و اضافه دروس از طریق سیستم آموزشی سما

4- گرفتن تائیدیه انتخاب واحد