دانشگاه ارومیه

 1- ارایه مدارک لازم برای شروع بکار طرح سربازی بصورت پیمانی  

2- انجام استعلامات لازم 

3- دعوت به مصاحبه عمومی 

4- طرح در جلسه رأی هیأت اجرایی جذب 

5- اسکن و ارسال پرونده عمومی به مرکز جذب 

6- تأیید پرونده عمومی از مرکز جذب (در مدت 4 الی 5 ماه)

7- ارسال نامه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت صدور حکم