دانشگاه ارومیه

 1- تهیه و ارائه مدارک عمومی و مدارک علمی به ذبیرخانه هیئت اجرایی جذب  

2- انجام استعلامات لازم

3- دعوت به مصاحبه عمومی 

4- طرح در جلسه رأی هیأت اجرایی جذب 

5- اسکن و ارسال پرونده عمومی و علمی به مرکز جذب 

6- تأیید پرونده عمومی و علمی از مرکز جذب (در مدت 4 الی 5 ماه) 

7- ارسال نامه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت صدور حکم