دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم شماره یک توسط متقاضی حق التدریس

2- تکمیل مدارک عمومی موردنیاز

3- ارائه مدارک موردنیاز به دبیرخانه هیئت جذب بصورت حضوری