دانشگاه ارومیه

1- تکمیل  فرم تخلیه خوابگاه  دانشجویان ساکن خوابگاه در ترم جاری

2- تائید فرم تکمیل شده توسط سرپرست خوابگاه

3- پیوست نمودن فرم تائید شده به فرم تسویه حساب دانشجو