دانشگاه ارومیه

 

 

مراحل عقد قراردادهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه