دانشگاه ارومیه

1- تکميل پروپوزال(پيشنهاديه) طرح تحقيقاتي توسط مجري يا مجريان

2- ارسال پيشنهاديه جهت ارزيابي به سه داور توسط معاونت پژوهشي دانشکده/پژوهشکده

3- بررسي پيشنهاديه با توجه به نظرات داوران(رد،اصلاح، تاييد) در شوراي پژوهشي دانشکده/پژوهشکده

4- ارسال پيشنهاديه مصوب دانشكده به انضمام فرم هاي نظرات داوري و فرم مشارکت مالي توسط معاونت پژوهشي دانشکده/پژوهشکده به معاونت پژوهشي دانشگاه

5- ارسال گزارش نهايي جهت اصلاح در معاونت پژوهشي دانشگاه

6- بررسي گزارش نهايي در شوراي پژوهشي دانشگاه و اعلام اختتام مالي طرح در صورت تاييد

7- اعلام اختتام نهايي و بهره مندي از امتيازات مربوطه (امتياز پژوهشي و حق التحقيق) پس از انجام کامل تعهدات طرح توسط مجري (انتشار مقاله- گزارش نهايي مجلد