دانشگاه ارومیه

1- مشخصات دانشجویان جدیدالورود که متقاضی خوابگاه هستند از سیستم مدیریت آموزشی دانشجویان دریافت و در سیستم امور خوابگاهها بروزرسانی می شود

2- دانشجویان بر اساس سال و ترم تحصیلی و فرم های هم اطاقی تکمیل شده در خوابگاهها توزیع می شوند

3- لیست اسکان دانشجویان در وب سایت اطلاع رسانی می شود