دانشگاه ارومیه

1- این فرآیند شامل تامین اعتباربرای سروغذا بصورت اینترنتی توسط دانشجو

2- اخذ هزینه یاکارت تغذیه ازمتقاضی توسط متصدی رستوران

3- تائیداعتباربرای سروغذا توسط کشیدن کارت روی دستگاه کارت خوان رستوران

4-سروغذابرای دانشجو ی انواساتید وکارکنان

5- تهیه انواع گزارشاتوآمارهای مربوط به بخش تغذیه و ... میباشد