دانشگاه ارومیه

1- این فرآیندشامل اخذکارت پرسنل هنگام ورودیاخروج توسط نماینده حراست

2- زدن کارت پرسنل درقالب ورودیاخروج یامرخصی ویاماموریت

3- تهیه انواع گزارشات مربوط به مرخصی وماموریت وارجاع آن به دانشگاه