دانشگاه ارومیه

1- اخذمشکل پیش آمده ازقسمت یافرد

2-بررسی مشکل وراه حل رفع آن

3-درصورت توانایی رفع مشکل توسط کارشناس مشکل حل میشود

4- درصورت عدم توانایی رفع مشکل توسط کارشناس ارجاع آن به شرکت ذیصلاح جهت رفع مشکل پیش آمده