دانشگاه ارومیه

1- اخذ اخبار یا اطلاعیه ها یا مواردی که باید در سایت گنجانده شود ( شامل درج اخبار و اطلاعیه های مختلف

2– افزودن صفحات جدید

3– افزودن ساب سایتهای جدید برای بخشهای مختلف

4 ویرایش اطلاعات فعلی

5– ویرایش و یا افزودن مطالب جدید در cv های اساتید

6– و ... می باشد. ) توسط یک نامه از رئیس دانشکده

7- قرار گرفتن مطلب مورد نظر در سایت بصورت تخصصی توسط مسئول کامپیوتر دانشکده