دانشگاه ارومیه

1- درخواست پست الکترونیکی  برای استفاده از طرف دانشجویان مقاطع دوره عالی یا پرسنل ( در صورت نداشتن اکانت )

2- اخذ در خواست توسط مسئول کامپیوتر دانشکده

3- ارجاع درخواست به مرکز کامپیوتر دانشگاه

4- ایجاد اکانت برای دانشجو یا پرسنل

5- دادن اکانت به دانشجو

6- وارد کردن اکانت شخصی توسط هر فرد هنگام باز کردن پست الکترونیکی و استفاده از آن