دانشگاه ارومیه

1- درخواست اکانت برای استفاده از اینترنت از طرف دانشجو یا پرسنل ( در صورت نداشتن اکانت استفاده از اینترنت )

2- اخذ در خواست توسط مسئول کامپیوتر دانشکده

3- ارجاع درخواست به مرکز اینترنت دانشگاه

4- ایجاد اکانت برای دانشجو یا پرسنل

5- دادن اکانت به دانشجو

6- وارد کردن اکانت شخصی توسط هر فرد هنگام باز کردن صفحه اینترنت