دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجوبه بخش

2-واردشدن به قسمت جستجو در نرم افزارکتابخانه

3- جستجوی کتاب موردنظرازروی آیتمهای مختلف

4- دسترسی به کدکتاب

5- ارائه کدکتاب به کارشناس کتابخانه

6- تحویل کتاب ازکارشناس کتابخانه