دانشگاه ارومیه

1- گروه بندی کتابها به چند دسته کلی از جمله تاریخی ، علمی ، لاتین و ...

2- تخصیص قفسه های خاص به گروه های مشخص شده

3-  قرار دادن هر کتاب در گروه خود و قفسه مشخص شده