دانشگاه ارومیه

1- جمع آوری کتب غیر قابل استفاده و از کارافتاده یا تاریخ گذشته

2-هماهنگ شدن به مسئول اموال

3- معدوم نمودن یا فروش فله ای کتب

4- حذف کتب از لیست نرم افزاری