دانشگاه ارومیه

1- دریافت درخواست خرید کتابها از گره های علمی ، کتابخانه های تخصصی و دانشجویان

2- تامین مالی خرید کتاب

3- مشخص کردن منبع خرید ( شرکت در نمایشگاه ها و یا مراجعه به کتابخانه های معتبر

4- خرید کتاب

5- انتقال به کتابخانه