دانشگاه ارومیه

امانت دهی کتاب

1- مراجعه دانشجو به بخش Search کتابخانه

2- یافتن کد کتاب مورد نظر

3- دادن کد به کارشناس کتابخانه

4- یافتن شماره قفسه و محل کتاب از روی کد داده شده توسط کارشناس کتابخانه

5- ثبت کتاب به نام دانشجوی مورد نظر برای مدت مشخص

6- تحویل کتاب به دانشجو

بازپس گیری کتاب

1- مراجعه دانشجو به کارشناس کتابخانه

2- تحویل دادن کتاب به کارشناس

3- ثبت کتاب تحویلی در سیستم و خارج کردن از حالت امانت

4- گرفتن جریمه در صورت تاخیر از دانشجو

5- پس دادن کارت دانشجویی یا ودیعه امانت کتاب به دانشجو