دانشگاه ارومیه

1- رفتن کارشناس آموزش به بخش گزارشات یا آمارها در سیستم آموزشی سما

2- تهیه انواع گزارشات و آمارهای مورد نظر