دانشگاه ارومیه

1- تعریف اکانت برای اساتید در سیستم آموزشی سما

2- رفتن اساتید به سیستم ثبت نمره تحت وب

3- وارد کردن کد درس مورد نظر

4- ثبت نمرات بصورت موقت

5- بررسی اعتراضات احتمالی دانشجویان

6- ثبت نمرات بصورت نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات