دانشگاه ارومیه

1- بررسی تاریخ امتحانات توسط مسئول آموزش

2- صدور برنامه امتحانی بر طبق تاریخهای تعیین شده امتحانات دروس از سیستم آموزشی سما

3- هماهنگی با مسئول کلاسها برای برگذاری امتحانات