دانشگاه ارومیه

1- اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس

2- صدور لیست حضور و غیاب برای کلاسها و یا سایر لیستهای مربوط به دروس انتخاب شده توسط کارشناس اداره آموزش

3- دادن لیست به اساتید یا بخشهای مورد نظر