دانشگاه ارومیه

1- درخواست دانشجو مبنی بر اخذ گواهی مورد نظر

2- دادن درخواست به اداره آموزش دانشکده

3- بررسی درخواست دانشجو توسط کارشناس اداره آموزش

4- درصورت بلامانع بودن صدور گواهی مورد نظر از طریق سیستم آموزشی سما

5- مهر و امضاء گواهی

6- دادن گواهی به دانشجو