دانشگاه ارومیه

1- اعلام تاریخ حذف واضافه به دانشجو

2- دادن اکانت برای انتخاب واحد

3- اتصال دانشجوبه اینترنت

4- حذف ویااضافه نمودن دروس موردنظر

5-گرفتن تائیدیه انتخاب واحدپس ازحذف واضافه