دانشگاه ارومیه

1- اعلام تاریخ انتخاب واحد به دانشجویان

2-  دادن اکانت برای انتخاب واحد

3-  اتصال دانشجو به اینترنت 

4-  انتخاب دروس تعریف شده 

5- گرفتن تائیدیه انتخاب واحد